Photo of white wild indigo plant with flowering stalk amid prairie grasses

    White Wild Indigo

    Baptisia alba (formerly B. leucantha)
    Poisonous Icon

    Poisonous