Photo of wild four-o'clock flower

  Wild Four-O’Clock

  Mirabilis nyctaginea
  Poisonous Icon

  Poisonous

  Photo of yarrow or common milfoil flower cluster

  Yarrow (Common Milfoil)

  Achillea millefolium