Photo of a giant ragweed plant.

    Giant Ragweed

    Ambrosia trifida
    Photo of pale Indian plantain flower clusters.

    Pale Indian Plantain

    Arnoglossum atriplicifolium (also Cacalia atriplicifolia)