Photo of wild four-o'clock flower

  Wild Four-O’Clock

  Mirabilis nyctaginea
  Poisonous Icon

  Poisonous

  Photo of wild potato vine flowers and leaves

  Wild Potato Vine

  Ipomoea pandurata
  fork and knife icon

  Edible

  Photo of yarrow or common milfoil flower cluster

  Yarrow (Common Milfoil)

  Achillea millefolium