Photo of wild four-o'clock flower

    Wild Four-O’Clock

    Mirabilis nyctaginea
    Poisonous Icon

    Poisonous