Photo of whorled milkweed flowers.

  Milkweeds

  Subfamily Asclepiadoideae
  Photo of sensitive brier flowers

  Sensitive Briar

  Mimosa quadrivalvis (also Schrankia nuttallii)
  Photo of wild potato vine flowers and leaves

  Wild Potato Vine

  Ipomoea pandurata
  fork and knife icon

  Edible